Lem-Kem Toimitusehdot

Lem-Kem Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot tavarakauppaan (10/2020)

 1. Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

Näitä toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan Lem-Kem Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) väliseen Myyjän valmistamien tai valmistuttamien sekä jälleenmyymien tuotteiden kauppaan, elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet.

Nämä Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen tai kirjallisen sopimuksen yhteyteen (”Sopimus”). Kulloinkin voimassa olevat Toimitusehdot ovat ladattavissa Myyjän internetsivuilta osoitteessa: www.lemkem.fi.

 1. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 30.10.2020 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

Myyjällä on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Myyjän www-sivuilla. Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua muutettujen Toimitusehtojen julkaisua, sovelletaan kuitenkin tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

 1. Hinnat

Ellei Sopimuksessa ole toisin mainittu, kaupan kohteena olevien tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat on esitetty ilman arvonlisä- tai muita veroja ja maksuja. Verot ja maksut lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

 1. Tilaus

Ostaja toimittaa kirjallisen ja Ostajaa sitovan tilauksen Myyjälle. Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen. Sopimus katsotaan syntyneeksi tilausvahvistuksen antamishetkellä tai, mikäli tilausvahvistus ei ole Ostajalle koskaan tullut, katsotaan Sopimuksen syntyneen tuotteen toimitushetkellä.

 1. Kauppahinta

Ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu Ostajan on suoritettava kauppahinta ja mahdolliset toimitus- ym. kulut (jäljempänä ”Kauppahinta”) ennakkoon kokonaisuudessaan.

Mikäli Ostaja on hyväksytty laskutusasiakkaaksi, on kauppahinta ja mahdolliset toimitus -ym. kulut maksettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Myyjä ole toisin kirjallisesti ilmoittanut. Laskun päiväys on aikaisintaan tuotteen toimituspäivä.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle velan eräpäivästä maksupäivään vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on 8,5 prosenttia (8,5%). Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta ja muista ylimääräisistä kustannuksista. Jos tuotteiden toimituspaikkana on kuitenkin Myyjän varasto, varastointikuluja ei peritä ennen kuin Ostajan viivästys on yli neljätoista (14) vuorokautta.

Mikäli Ostaja viivästyy kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on yllä mainittujen seuraamusten lisäksi oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle, kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

 1. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet. Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy, kun tuote on kauppaan sovellettavien toimitusehtojen mukaisesti asetettu Ostajan käytettäväksi.

 1. Toimitus

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin kirjallisesti sovita, on toimitusehto: vapaasti Myyjän varastossa Lahdessa (Ex Works, Lahti, Incoterms 2020). Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen.

Myyjä toimittaa tavaran kohtuullisessa ajassa osapuolten välisen Sopimuksen päiväyksestä, ellei tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Tilaustuotteiden toimitusajat ovat aina pidempiä kuin niin sanottujen varastotuotteiden.

Samaan sopimukseen tai tilaukseen liittyvät tavarat voidaan toimittaa kerralla tai osatoimituksina. Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita erikseen sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Milloin viivästyminen, joka johtuu Myyjän puolella olevasta seikasta, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta, milloin viivästys on kestänyt enemmän kuin kuusikymmentä (60) päivää. Ellei Ostaja peru tilausta ilmoittamalla tästä kirjallisesti Myyjälle, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

 1. Toimituksen tarkistaminen ja hyväksyminen

Ostajan on tarkastettava toimitus niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimitusehdon mukaisesta toimituksesta. Tarkastukselta edellytetty vähimmäislaajuus on se, että toimitus a) sisältää oikean määrän ja oikeita tuotteita ja b) ettei tuotteissa ole näkyviä vaurioita.

Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei Myyjä ole kymmenen (10) päivän kuluessa toimitusehtojen mukaisesta toimituksesta, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen virheellisyys. Mikäli Ostaja on reklamoinut Myyjälle mainitun ajan kuluessa ja toimituksen virheellisyys johtuu Myyjän vastuulla olevasta seikasta, Myyjä harkintansa mukaan joko korjaa toimituksen virheellisyyden kohtuullisen ajan kuluessa Ostajan ilmoituksesta tai palauttaa Ostajan maksaman Kauppahinnan siltä osin kuin toimitus on ollut virheellinen. Myyjällä ei ole muuta vastuuta toimituksen virheellisyyden johdosta.

 1. Takuu

Myyjä vastaa Ostajalle takuuaikana tuotteessa ilmenevistä valmistus- ja materiaalivirheistä vain myöntämäänsä takuuseen perustuen. Mahdollinen takuuaika alkaa tuotteen toimitusehdon mukaan määräytyvästä toimituspäivästä, ellei toisin ole erikseen sovittu Ostajan kanssa kirjallisesti. Mahdollinen takuuaika Myyjän itse valmistamille tai valmistuttamille tuotteille mainitaan erikseen Sopimuksessa. Ellei Sopimuksessa ole mainintaa takuusta, sellaista ei ole.

Muiden kuin Myyjän itsensä valmistamien, Myyjän jälleenmyymien tuotteiden takuuaika ja virhevastuu määräytyvät yksinomaan valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Valmistajan takuuehdot toimitetaan Ostajalle erikseen pyydettäessä.

Myyjä vastaa virheestä ainoastaan, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseen soveltuvissa käyttöolosuhteissa. Myyjä ei vastaa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta, joka on aiheutunut mistään alla mainituista syistä, ellei kyseessä ole Myyjän törkeä tuottamus:

 1. a) asennusvirhe, asennusohjeiden noudattamatta jättäminen, virheellinen tai tuoteohjeiden vastainen käyttö, Ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönti tai muu kuin Myyjän syyksi luettava teko tai laiminlyönti;
 2. b) odottamaton ja vaikeasti ennakoitavissa oleva syy tai tapahtuma, kuten ilkivalta, onnettomuus, luonnonvoimat tai eläinten toiminta;
 3. c) sähkönsyöttöolosuhteet, kuten ylijännite, jännitepiikit, soveltumattomat ohjausjärjestelmät tai muut häiriöitä aiheuttavat laitteet ja järjestelmät; tai
 4. d) normaali kuluminen.

Myyjällä ei ole vastuuta, mikäli joku muu kuin Myyjä tai Myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia.

Virheen ilmaantuessa Ostajan tai tuotetta käyttävän loppuasiakkaan on ilmoitettava Myyjälle viipymättä ja toimitettava Myyjän pyytäessä viallinen tuote kustannuksellaan Myyjän valtuutettuun huoltoon. Uudella tuotteella korvatun tai huolletun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tilauksen ehtojen mukaisesti.

Myyjän vastatessa tuotteen virheellisyydestä yllä mainitun mukaisesti, Myyjä voi valintansa mukaisesti joko:

 1. a) kohtuullisessa ajassa korjata virheen ja toimittaa korjatun tuotteen Ostajalle;
 2. b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uuden vastaavan tuotteen; tai
 3. c) korvata Ostajalle Ostajan tuotteesta maksaman kauppahinnan.

Myyjä ei vastaa viallisten tuotteiden vaihto- ja kuljetuskustannuksista.

Mikäli Myyjä ei ole vastuussa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta yllä olevan mukaisesti tai viallisia tuotteita ei ole palautettu Myyjän tutkittavaksi kohtuullisen ajan kuluessa reklamaatiosta tai korvaavien tuotteiden toimittamisesta, Myyjällä on oikeus laskuttaa Ostajalta kaikki kustannukset liittyen vian selvittämiseen ja korjaamiseen sekä mahdollisesti jo toimitetut korvaavat tuotteet.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen virheellisyydestä ovat yksinomaisia, eikä Myyjällä ole muuta vastuuta tai Ostajalla muita oikeuksia tässä mainittujen seuraamusten lisäksi. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Ostaja mahdollisesti kärsii tuotteen virheellisyyden johdosta.

 1. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Myyjällä ei ole missään olosuhteissa korvausvastuuta Ostajalle tai kolmansille, milloin vaade johtuu tai aiheutuu (i) Ostajan tai loppuasiakkaan vaatimuksista, spesifikaatioista tai muista räätälöinneistä tai määrityksistä tuotteelle, (ii) muiden kuin Myyjän suorittamasta asennuksesta, korjauksesta tai tekemistä muutoksista tuotteeseen; (iii) tuotteen yhdistämisestä muiden kuin Myyjän toimittamien tuotteiden, laitteiden, ohjelmistojen tai rakenteiden kanssa; (iv) tuotteiden käytöstä a) muuhun kuin siihen käyttötarkoitukseen, mihin tuote on alun perin suunniteltu tai b) Myyjän antamien ohjeiden vastaisesti; tai siitä, että (v) Myyjä on noudattanut sovellettavaa standardia, lakia tai viranomaismääräystä.

Myyjän vastuu määräytyy yksinomaan näiden Toimitusehtojen tai erillisen kirjallisen Sopimuksen mukaisesti. Kaikissa tapauksissa Myyjän vastuun enimmäismäärä on Ostajan vastuun perusteen kohteena olevasta tuotteesta maksama kauppahinta. Myyjä ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten (i) menetetystä voitosta; (ii) menetetystä liikevaihdosta; (iii) liiketoiminnan tai tuotannon vähentymisestä tai keskeytyksestä tai muusta vahingosta liiketoiminnalle; (iv) menetetystä käyttöhyödystä, (v) maineen vahingoittumisesta; (vi) asiakkaiden menetyksestä; (vii) hukkaan menneestä työajasta; (viii) menetyksistä tai vastuista liittyen sopimukseen kolmannen kanssa; (ix) muun omaisuuden kuin myydyn tuotteen vahingoittumisesta; tai (x) muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

 1. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (ns. force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia Myyjä ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa.

Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pandemia, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, tuotekomponenttien saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset tai muu epätavallinen Myyjästä riippumaton syy.

Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 1. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan käyttämättä muuhun kuin sovittuun käyttötarkoitukseen tai omaksi tai kolmannen hyödyksi toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa.

 1. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintasäännöt ja kansainvälinen kauppalaki (CISG).

Elleivät osapuolet pääse neuvotteluratkaisuun, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti Lahdessa. Välimiesoikeus on yksijäseninen.